Đảm bảo tốt nhất các quyền lợi hợp pháp của khách hàng.