Luật sư tư vấn luật Đất đai, Nhà ở, Luật KDBĐS

Tư vấn thủ tục hành chính liên quan đất đai, nhà ở;
Tư vấn tính hợp pháp của hồ sơ quyền sử dụng đất đai, quyền sở hữu nhà ở;
Tư vấn luật nhà đất (đất đai – nhà ở) có yếu tố nước ngoài
Tư vấn liên quan soạn thảo, đàm phán các loại hợp đồng;
Tư vấn liên quan đến thừa kế đất đai nhà ở;
Tư vấn pháp luật về đòi quyền sử dụng đất cho trông coi, cho ở nhờ;
Tư vấn pháp luật về khiếu kiện về bồi thường thu hồi nhà đất.

Luật sư bảo vệ quyền lợi trong các tranh chấp nhà đất:

Giải quyết Tranh chấp đất đai về sở hữu, sử dụng hợp pháp đất đai, nhà ở;
Giải quyết Tranh chấp đất đai về Hợp đồng chuyển nhựợng, chuyển đổi, tặng cho, thế chấp;
Giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai;
Giải quyết Tranh chấp đất đai về mốc giới, ranh đất đai – nhà ở;
Giải quyết Tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất;
Giải quyết Tranh chấp đất đai về việc hợp tác kinh doanh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất….

Liên hệ luật sư : 09 09 05 89 83