Thủ tục hành chính:

1. Dịch vụ đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất;
2. Dịch vụ xin cấp Giấy phép xây dựng;
3. Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, chuyển đổi doanh nghiệp;
4. Dịch vụ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài;
5. Dịch vụ công bố chất lượng hàng hóa, cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;
6. Dịch vụ xin cấp Giấy phép XNK rượu, bán buôn, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ;
7. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài;
8. Visa, thẻ tạm trú XNC.

Tư vấn khiếu nại, khởi kiện hành chính:

1. Tư vấn pháp luật về các vấn đề liên quan;
2. Phân tích về tính hợp pháp hoặc trái pháp luật của các hành vi hành chính, quyết định hành chính; những thuận lợi. khó khăn trong việc khiếu nại, khởi kiện;
3. Tư vấn, hỗ trợ khách hàng lựa chọn hướng giải quyết phù hợp nhất, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của khách hàng;
4. Soạn thảo đơn thư,các văn bản liên quan và hỗ trợ khách hàng chuẩn bị bộ hồ sơ khiếu nại, khởi kiện;
5. Đại diện hoặc cùng khách hàng làm việc với các cơ quan chức năng;
6. Tham gia tranh tụng tại tòa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

Khiếu nại, khởi kiện các lĩnh vực:

1. Khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gia hạn thời hạn sử dụng đất;
2. Khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình, vật kiến trúc kiên cố khác;
3. Khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề hoặc khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính của thương nhân;
5. Khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng phí, thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất.

Liên hệ luật sư : 09 09 05 89 83